Amstelveen partner

Real life experience - Plane Noise in Aalsmeer (oosteinde)

2020.10.07 10:06 atemage Real life experience - Plane Noise in Aalsmeer (oosteinde)

Hi all, We are currently looking for a neighborhood to live in, which is supposed to be child friendly and somewhat close to Amsterdam. I have seen the north-eastern part of Aalsmeer, which also has somehow newer houses. And prices were more decent than in amstelveen or amsterdam - of course. So i asked myself, what can be the problem? Then of course there is Schiphol just near it... well...
It is obvious that there maybe a serious noise problem due to aalsmeerbaan being used very wildly. But i just wanted to understand from someone living there, how bad it is? Is it 'you cant even hear your partner talking in the garden' level, or more like 'it is ok, you hear it but if lets say you are focused on something you wont even hear it' level?
PS: i have already checked noise maps. but they make no sense to me, since (for example) once i was in my friends house in bovenkerk (which seems to be completely out of plane routes) a plane just passed over our head... soo... real life experience matters.
submitted by atemage to thenetherlands [link] [comments]


2019.03.26 00:00 aihitPulse [LSE] Computacenter - Partners Change

2019-03-25 -- Amstelveen
Computacenter partners with Companies House
About Computacenter: Computacenter is a leading independent provider of IT infrastructure services, enabling users and their business in a digital world. We advise organisations on IT strategy, implement the most appropriate technology, optimise its performance, and manage our customers' infrastructures. In doing this w..
Website: computacenter.com
submitted by aihitPulse to CorporateNews [link] [comments]


2018.09.24 15:45 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van het lid Geluk-Poortvliet over het bericht ‘Meer mantelzorg verwachten is politiek wensdenken’

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Geluk-Poortvliet (CDA) over het bericht ‘Meer mantelzorg verwachten is politiek wensdenken’ (2018Z15626).   Hoogachtend,   de minister van Volksgezondheid,   Welzijn en Sport,   Hugo de Jonge   Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Geluk-Poortvliet (CDA) over het bericht ‘Meer mantelzorg verwachten is politiek wensdenken’ (2018Z15626)   1 Bent u bekend met het bericht 'Meer mantelzorg verwachten is politiek wensdenken'? 1)   Antwoord 1:   Ja.   2 Deelt u alle conclusies van de evaluatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat het beleid gericht op meer zelfredzaamheid en inzetten op meer mantelzorg, op onderdelen succesvol is? Zo niet, kunt u aangeven welke conclusies u niet deelt en waarom u deze niet deelt? 2) 3)   3 Overweegt u op basis van de evaluatie van het SCP herziening van het beleid dat is gericht op meer zelfredzaamheid en het inzetten van meer mantelzorg?   Antwoord 2 en 3:   De bereidheid van mensen om voor elkaar te zorgen is groot. In Nederland geven jaarlijks 4,4 miljoen volwassenen mantelzorg aan hun partner, familie, vriend of buur die ondersteuning nodig heeft. Uit onderzoek van het SCP blijkt ook dat mensen het steeds normaler vinden om te zorgen voor een ander. Naar schatting verlenen 750.000 mantelzorgers langdurig en intensief mantelzorg (langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week). Het is daarom belangrijk dat mantelzorgers op hun eigen manier voor een ander kunnen zorgen, zodat zij de zorg kunnen combineren met hun werk, opleiding of sociaal leven. Mantelzorgers moeten daarin ondersteund worden door partijen en weten dat zij er niet alleen voor staan. Ook vanuit de rijksoverheid dragen we daaraan bij via het programma Langer Thuis.   Het SCP geeft terecht aan dat niet iedereen zelfredzaam kan zijn en dat niet iedereen een naaste heeft die mantelzorg kan bieden. Alsdan is er voor eenieder ondersteuning vanuit de Wmo 2015. Ook de zorgen ten aanzien van vergrijzing in krimpgebieden deel ik en heb ik ook expliciet aangekaart in mijn programma Langer Thuis. Het beeld dat het beleid erop is gericht dat nog veel meer mensen zorgtaken op zich gaan nemen is onjuist. Het beleid sluit aan op de praktijk, waar mensen zo lang als mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving oud willen worden. Het vertrekpunt blijft dat eerst wordt bezien welke ondersteuning op vrijwillige basis door de omgeving kan worden geboden. Is die ondersteuning niet mogelijk of onvoldoende, dan zal er altijd de mogelijkheid zijn om een beroep te doen op professionele zorg en ondersteuning.   4 Deelt u de opvatting van de heer Putters dat in sterk vergrijzende regio’s meer professionele hulp aanwezig moet blijven en dat bedrijven hun werknemers/mantelzorgers meer mogelijkheden moeten bieden om werk en zorg op elkaar af te stemmen? Zo ja, hoe wilt u dit bewerkstelligen?   Antwoord 4:   In alle regio’s, maar juist ook in sterk vergrijzende regio’s, moeten de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning op orde zijn. Een belangrijk element daarbij is dat het eigen netwerk goede ondersteuning ondervindt en weet dat ze er niet alleen voor hoeven staan. Het programma Langer Thuis draagt daar ook aan bij, bijvoorbeeld door het maken van afspraken met gemeenten, zorgverzekeraars en andere partijen over hoe mantelzorgers de juiste verlichting en ondersteuning kunnen krijgen. Daarnaast moet in de krimpgebieden de professionele zorg op orde zijn en moeten gemeentelijke maatwerkvoorzieningen of algemene voorzieningen geboden worden waar dat nodig is. In het programma Langer Thuis heb ik maatregelen opgenomen die daaraan kunnen bijdragen. Zo komt er, mede op instigatie van Kamerlid Slootweg (CDA), een landelijk adviseur respijtzorg, die juist in deze krimpgebieden van start gaat met zijn werkzaamheden om een goed en gevarieerd aanbod aan mogelijkheden voor ondersteuning te realiseren die de mantelzorger ontlasten en adempauze kunnen geven. Een andere actie in het programma is erop gericht werkgevers bewust te maken van de mantelzorgers die bij hen werken en welke mogelijkheden er zijn om de combinatie werk en mantelzorg beter mogelijk te maken. Ik ondersteun daartoe samen met mij collega van SZW de activiteiten van Stichting Werk en Mantelzorg en hun nieuwe programma ‘Mantelzorg Werkt!’.   Ook vraagstukken over wonen en zorg zijn relevant in krimpregio’s. Vernieuwde woonconcepten, geclusterd wonen, wooninitiatieven die mogelijk een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het met elkaar en voor elkaar zorgen in de toekomst met oog voor demografische ontwikkelingen. Daarbij helpen ook slimmere oplossingen in huis (e-health) en technologische vernieuwingen, waaraan het Rijk met subsidieregelingen een impuls geeft.   5 Kunt u aangeven om welke regio’s dit gaat en of op dit moment al maatregelen in deze regio’s worden getroffen om goede zorg te blijven verlenen in deze regio’s?   Antwoord 5:   Onderzoek van het PBL toont aan dat naar verwachting het aantal mantelzorgers dat beschikbaar zal zijn voor een kwetsbare oudere met een hulpvraag langzaam afneemt in de toekomst. De bevolking in Nederland vergrijst in de komende decennia. Het aantal 85 plussers in Nederland neemt naar verwachting toe van 344.000 in 2015 naar 854.000 in 2040. Het onderzoek laat zien dat er grote regionale verschillen zijn in het aantal beschikbare mantelzorgers ten opzichte van het aantal 85-plussers. Nu staan nog 15 potentiële mantelzorgers voor elke 85-plusser klaar, maar in 2040 loopt dit terug naar 6. Vooral in sterk vergrijzende regio’s zoals Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen wordt de verhouding ongunstiger.   Gemeenten zijn zich bewust van hun bevolkingssamenstelling en houden daar bij de uitvoering van de Wmo rekening mee. Het is primair een verantwoordelijkheid van de gemeenten om zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo goed te regelen, ook in deze regio’s. Acties in het programma Langer Thuis, zoals de adviseur respijtzorg, ondersteunen dit.   6 Welke mogelijkheden ziet u op korte termijn om mantelzorgers te ontlasten?   Antwoord 6:   Iedere mantelzorger kan per direct een beroep doen op zijn gemeente voor ondersteuning bij de hulp die wordt verleend aan een naaste. Gezamenlijk kan worden bezien of de hulp kan worden gedeeld met anderen in het netwerk of dat een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening verlichting kan bieden. In het programma Langer Thuis heb ik verschillende acties voor de korte termijn opgenomen die erop zijn gericht zijn mantelzorgers goed te ondersteunen.   7 Kunt u aangeven waardoor het aantal emotioneel eenzame Wmo-gebruikers van maatwerkvoorzieningen van 17 procent in 2015, steeg naar 22 procent in 2016?   8 Welke mogelijkheden ziet u om het aantal emotioneel eenzame Wmo-gebruikers te doen dalen?   Antwoord 7 en 8:   Het aantal emotioneel eenzamen onder Wmo-gebruikers is van 2015 naar 2016 gestegen. Ik vind dat een zorgelijk signaal, dat ik dan ook nauwlettend in de gaten zal houden. Een groot deel van de Wmo-gebruikers is op hogere leeftijd. Ik heb hiervoor het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ gelanceerd. Samen met een groot aantal partijen, zowel landelijk als lokaal, slaan wij de handen ineen om de trend van eenzaamheid onder ouderen terug te dringen. Bijvoorbeeld door de bewustwordingscampagne die in de week tegen eenzaamheid, de laatste week van september, van start gaat. In de week tegen eenzaamheid is ook de aftrap van de Nationale Coalitie tegen eenzaamheid, waarbij een veelvoud aan landelijke partijen zich schaart achter de doelstelling eenzaamheid eerder te signaleren en te doorbreken. Denk daarbij aan maatschappelijke organisaties zoals de Zonnebloem en Humanitas, maar ook aan een grote groep bedrijven die dagelijks in contact komt met ouderen. Ten slotte wordt lokaal echt het verschil gemaakt. Om de lokale aanpak te ondersteunen, zijn vanaf de week tegen eenzaamheid adviseurs lokale aanpak beschikbaar.   9 Kunt u aangeven welke mogelijkheden u ziet om het aantal mantelzorgers voor mensen met dementie dat zich eenzaam voelt te doen dalen, aangezien zeventig procent van deze mantelzorgers zich vaak eenzaam voelt?   Antwoord 9:   Het is bekend dat het bieden van intensieve en langdurige mantelzorg kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid. Met name mantelzorgers van mensen met dementie kampen met eenzaamheidsgevoelens. Zij verliezen langzaam hun partner, maar soms ook hun vriendenkring doordat ze minder sociale activiteiten (kunnen) ondernemen. Dit vergroot zowel de emotionele als de sociale eenzaamheid van deze mensen.   Dementie heeft mijn bijzondere aandacht. Nadat de diagnose dementie is gesteld, dient niet alleen gefocust te worden op de medische zorg, maar is een bredere sociale benadering gewenst. Mensen met dementie hebben naast de gebruikelijke medische zorg ook behoefte aan meer sociale ondersteuning in het gewone, dagelijkse leven. Er dient bijvoorbeeld meer aandacht te komen voor de ontwrichting die dementie met zich meebrengt en de veranderende relaties met naasten en samenleving.   In het programma Langer Thuis start ik met ‘Social trials’. In 2018 en 2019 worden in 8 gemeenten experimenten sociale benadering gestart, gebaseerd op de theorie van hoogleraar Anne-Mei Thé. De eerste experimenten zullen najaar 2018 starten in Amsterdam, Amstelveen, Rotterdam en Den Bosch. Er is voor 2018 €1 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoer van deze experimenten. Voor 2019 is nogmaals €1 miljoen beschikbaar, voor 4 andere gemeenten. Ook het programma ‘Samen dementievriendelijk’ wordt voortgezet. De twee centrale doelen van het programma zijn: 1) Vergroten van de bewustwording van het perspectief van mensen met dementie en hun mantelzorgers en 2) Registratie van 310.000 Nederlanders zodanig dat een deel van hen een training volgt en de kennis op eigen wijze inzet.   Mantelzorgers kunnen ook altijd Sensoor bellen, waar in ieder geval een luisterend oor wordt geboden voor hun vragen en zorgen.   10 Kunt u aangeven hoeveel procent van de totale groep mantelzorgers zich eenzaam voelt? Kunt u daarnaast aangeven hoe u de eenzaamheid onder deze groep kunt verminderen?   Antwoord 10:   Het bieden van mantelzorg is een risicofactor voor eenzaamheid. Gegevens over het percentage mantelzorgers met gevoelens van eenzaamheid zijn echter niet beschikbaar. Het is belangrijk dat het leven van een mantelzorger niet uitsluitend is gericht op de zorg voor een naaste, maar dat er ook tijd genomen kan worden voor andere zaken. Tijd voor jezelf is essentieel om overbelasting te voorkomen, maar ook om uit eenzaamheid te blijven. Dit onderstreept het belang van goede ondersteuning van mantelzorgers, waartoe ook een gevarieerd en passend aanbod aan respijtzorg behoort. Onderdeel daarvan is ook ondersteuning om daadwerkelijk gebruik te maken van respijtzorg of andere vormen van ondersteuning, aangezien het uit handen geven van de zorg voor een mantelzorger, maar ook voor de naaste zelf, een drempel is die soms lastig genomen kan worden.   1) Zorgvisie, 'Meer mantelzorg verwachten is politiek wensdenken', 29 augustus 2018. 2) Sociaal en Cultureel Planbureau, 'Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking', 27 juni 2018. 3) Zorgvisie, 'SCP: Omvang informele hulp niet toegenomen', 27 juni 2018.  
  Datum: 24 september 2018    Nr: 2018D45570    Indiener: H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2018.06.20 16:45 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht ‘Streep door 2500 studentenwoningen na ‘verraad’ ministerie’

  Geachte voorzitter,   Hierbij beantwoord ik, mede namens de minister van BZK, de vragen van het lid Nijboer (PvdA) over het bericht ‘Streep door 2500 studentenwoningen na ‘verraad’ ministerie’ (ingezonden op 3 mei 2018).   Vraag 1   Bent u bekend met het artikel 'Streep door 2500 studentenwoningen na ‘verraad’ ministerie'?   Antwoord 1   Ja.   Vraag 2   Is het waar dat de plannen voor uitbreiding van Uilenstede zijn vormgegeven samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (later Infrastructuur en Waterstaat)? Wat was de inbreng van het ministerie?   Antwoord 2   Nee. In de voorbereidingsfase heeft enkele keren overleg plaatsgevonden tussen het toenmalige ministerie van IenM en de gemeente Amstelveen. Door IenM is tijdens deze overleggen aangegeven aan welke aspecten in een vvgb-aanvraag aandacht moet worden besteed om te komen tot een volledige aanvraag, zodat de afweging van de vvgb-aanvraag goed zou kunnen worden gemaakt. Daarnaast is bij ieder overleg expliciet aangegeven dat pas een standpunt over de vvgb-aanvraag inzake het plan Kronenburg zou worden ingenomen op grond van een ingediende en complete vvgb-aanvraag.   Vraag 3   Klopt het dat de plannen voor uitbreiding van Uilenstede nu door datzelfde ministerie zijn afgewezen? Zo ja, op welke gronden? Hoe kan het dat het ministerie plannen mee ontwikkelde waarover de eigen Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt: “Het aantal woningen, ook al zijn het tijdelijke studentenkamers, is zo buiten proportie van wat is toegestaan dat zowel wat betreft veiligheid als gezondheid van toekomstige bewoners risico’s ontstaan”?   Antwoord 3   Ja. De minister van IenW heeft haar bevoegdheid om vvgb-aanvragen te beoordelen gemandateerd aan de ILT. Voor dit plan moest een vvgb worden aangevraagd omdat niet werd voldaan aan het maximale aantal woningen toegestaan in dit gebied. Het plan behelst namelijk een uitbreiding van Uilenstede met maximaal 2500 studentenwoningen waar er op basis van het wijzigingsbesluit LIB maximaal 25 zijn toegestaan. De ILT heeft de vvgb-aanvraag beoordeeld. Vanwege het beroep op bijzondere omstandigheden, en het besef dat het een complexe opgave betreft, heeft de ILT een bredere belangenafweging gemaakt. De ILT heeft besloten de verklaring niet af te geven op grond van risico’s voor veiligheid (groepsrisico) en gezondheid (geluidhinder) als gevolg van het vliegverkeer van- en naar Schiphol. Zie tevens het antwoord op vraag 2.   Vraag 4   Vindt u dat de Rijksoverheid zich met deze gang van zaken een betrouwbare partner heeft getoond?   Antwoord 4   Ja.   Vraag 5   Deelt u de observatie dat er sprake is van woningnood in de regio Amsterdam, zowel in het algemeen als meer specifiek voor studenten? Wat vindt u ervan dat een belangrijk bouwproject na jarenlange voorbereiding wordt gefrustreerd door een weifelende Rijksoverheid?   Antwoord 5   Ja, de regio Amsterdam kent een grote behoefte aan woningen, voor alle doelgroepen. De wens om zoveel mogelijk woningen bij te bouwen zal steeds moeten worden afgewogen tegen andere belangen. Voor een beoordeling van bouwprojecten zijn de criteria zoals opgenomen in het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) het uitgangspunt. Daarin is ook opgenomen dat in geval van bijzondere omstandigheden een verklaring van geen bezwaar kan worden aangevraagd. Er is geen sprake van een weifelende Rijksoverheid, maar het toepassen van regelgeving en het maken van een nadere afweging of er redenen zijn die het toestaan van het project rechtvaardigen. Dit in het besef dat het een complexe opgave betreft. In de beoordeling van de vvgb voor Kronenburg is in het bijzonder het belang van studentenhuisvesting afgewogen tegen het belang van gezondheid (geluidhinder) en veiligheid (groepsrisico) als gevolg van het vliegverkeer van- en naar Schiphol. Bij deze beoordeling heeft het belang van gezondheid en veiligheid zwaarder gewogen dan het belang van woningbouw. De gemeente Amstelveen heeft hier bij het opstellen van de vvgb-aanvraag een andere weging in gemaakt. Momenteel is het bezwaar van de gemeente Amstelveen tegen de weigering een vvgb te verlenen in behandeling. Dit zal conform het LIB en de Awb-regels worden afgehandeld.   Vraag 6   Hoe beoordeelt u de kwalificatie “verraad” van de gemeente Amstelveen? Snapt u dat de gemeente teleurgesteld is?   Antwoord 6   Deze kwalificatie laat ik bij de gemeente Amstelveen. Uiteraard is er begrip voor de teleurstelling van de gemeente; het tegengaan van kantorenleegstand, het in stand houden van de leefbaarheid en het toevoegen van studentenhuisvesting in een gebied zo dichtbij Schiphol leiden tot een complexe opgave. De minister van IenW en de minister van BZK hebben gegeven de grote vraagstukken die er in het gebied spelen daarom samen met de gemeente Amstelveen gesproken. Door de minister van IenW is vervolgens aan de gemeente Amstelveen voorgesteld in ORS-verband aandacht te vragen voor de wens meer variatie in soorten woonbestemmingen mogelijk te maken, zodat de ORS zich hierover ook kan uitspreken in het advies inzake de middellang termijn oplossing voor het vraagstuk wonen en vliegen.   Vraag 7   Wat gaat u doen om te zorgen dat er alsnog voldoende studentenwoningen in de regio Amsterdam worden gebouwd?   Antwoord 7   De minister van BZK werkt samen met de minister van OCW en met gemeenten, onderwijsinstellingen, studentenhuisvesters en studentenvertegenwoordigers aan een nieuw actieplan en convenant studentenhuisvesting, waartoe ook is opgeroepen via de motie FutselaaOzdil. Een regionale/lokale benadering staat hierin voorop; de verantwoordelijkheid voor het zorgdragen voor voldoende huisvesting is daar neergelegd. Vanuit BZK en OCW zal onder andere worden ingezet op het verbeteren van de cijfermatige inzichten, zodat alle partijen over een gedeeld beeld beschikken van de opgaven en de mogelijkheden in het aanbod. Uw Kamer wordt hierover voor de zomer 2018 nader geïnformeerd.   Hoogachtend,   DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,   drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  Datum: 20 juni 2018    Nr: 2018D35068    Indiener: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2018.05.03 14:15 kamerstukken-bot Het bericht 'Streep door 2500 studentenwoningen na ‘verraad’ ministerie'

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Streep door 2500 studentenwoningen na ‘verraad’ ministerie'. (ingezonden 3 mei 2018)   1 Bent u bekend het artikel 'Streep door 2500 studentenwoningen na ‘verraad’ ministerie'? 1)   2 Is het waar dat de plannen voor uitbreiding van Uilenstede zijn vormgegeven samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (later Infrastructuur en Waterstaat)? Wat was de inbreng van het ministerie?   3 Klopt het dat de plannen voor uitbreiding van Uilenstede nu door datzelfde ministerie zijn afgewezen? Zo ja, op welke gronden? Hoe kan het dat het ministerie plannen mee ontwikkelde waarover de eigen Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt: “Het aantal woningen, ook al zijn het tijdelijke studentenkamers, is zo buiten proportie van wat is toegestaan dat zowel wat betreft veiligheid als gezondheid van toekomstige bewoners risico’s ontstaan”?   4 Vindt u dat de Rijksoverheid zich met deze gang van zaken een betrouwbare partner heeft getoond?   5 Deelt u de observatie dat er sprake is van woningnood in de regio Amsterdam, zowel in het algemeen als meer specifiek voor studenten? Wat vindt u ervan dat een belangrijk bouwproject na jarenlange voorbereiding wordt gefrustreerd door een weifelende Rijksoverheid?   6 Hoe beoordeelt u de kwalificatie “verraad” van de gemeente Amstelveen? Snapt u dat de gemeente teleurgesteld is?   7 Wat gaat u doen om te zorgen dat er alsnog voldoende studentenwoningen in de regio Amsterdam worden gebouwd?   1) https://www.parool.nl/amsterdam/streep-door-2500-studentenwoningen-na- verraad-ministerie~a4596200/
  Datum: 3 mei 2018    Nr: 2018Z08271    Indiener: Henk Nijboer, Kamerlid PVDA
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2018.03.27 20:39 lars0mars Faster civil partnership registration

Dear Amsterdammers,
Me and my partner are residents of Amsterdam (not Dutch nationals), and we'd like to register as civil partners this April. We don't want a posh ceremony or anything, just the papers basically.
So the municipality of Amsterdam requires to declare the partnership at least six weeks before the registration, and the appointments for the declaration are also booked for about 2 weeks ahead. If I understand correctly, the national law only states the minimal notice period of 2 weeks. I've checked a few other municipalities using my mad Google translate skills:
So, my question is: do you know a municipality where we can do the whole thing quickly and without much pain? Is it even possible to do outside of the one that I’m registered at? If yes, which municipality would you recommend? Thanks!
TLDR: where do I get married ASAP?
submitted by lars0mars to Amsterdam [link] [comments]


2018.02.26 11:14 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van het lid Leijten over ‘’Waakhond accountants VS in diskrediet’’

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Financiën over “Waakhond accountants VS in diskrediet”. (ingezonden 26 januari 2019)   1 Kent u het bericht dat drie KPMG-partners in de Verenigde Staten (VS) zogenaamde ‘boodschappenlijsten’ ontvingen van (voormalige) medewerkers van de Amerikaanse toezichthouder Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) met informatie over naderende controles van de toezichthouder?   Antwoord vraag 1 Ja.   2 Verbaast het u dat in totaal zes verdachten twee jaar lang de mogelijkheden van de PCAOB om toezicht te houden op KPMG konden misleiden waarbij een van de verdachte zijn frauderende partner bij KPMG in een e-mail schreef: “alles wat je nodig hebt voor het hele jaar”?   3 Deelt u de mening dat de fraude (mede) plaats heeft kunnen vinden doordat een van de verdachten die werkzaam was bij PCAOB overstapte naar KPMG en daarbij gevoelige informatie meenam en vervolgens contact onderhield met oud-collega’s die later ook naar KPMG gingen?   4 Hoeveel fraudegevallen zijn in Nederland sinds 2000 bij de zogenaamde ‘Big Four’ te wijten aan werknemers die een overstap maakten van de toezichthouder naar een accountantskantoor en andersom?   Antwoord vragen 2 tot en met 4 Ik heb kennis genomen van het nieuws dat een aantal oud-werknemers van de PCAOB en KPMG in de VS worden vervolgd voor het stelen en lekken van vertrouwelijke informatie. De zaken lopen momenteel nog. Als minister van Financiën in Nederland ben ik niet bij deze zaak betrokken. De AFM heeft mij geïnformeerd niet bekend te zijn met dergelijke fraudegevallen in Nederland. Het OM heeft mij laten weten niet over informatie hieromtrent te beschikken.   Corruptie en fraude veroorzaken doorgaans veel schade. Ook zijn onregelmatigheden bij accountantskantoren zeer schadelijk voor het vertrouwen in de accountancysector en de financiële markten. Gezien de belangrijke functie die accountants in het maatschappelijke verkeer vervullen, moet hun integriteit boven alle twijfel verheven zijn. We kennen in Nederland regels die moeten bijdragen aan het ontdekken en voorkomen van fraude die verband houdt met de overstap van werknemers van de toezichthouder naar de accountancysector en andersom. In de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) zijn eisen opgenomen ten aanzien van de onafhankelijkheid van toezichthouders van de AFM die onderzoeken verrichten bij accountantsorganisaties.[1] Een aangewezen toezichthouder mag gedurende de drie jaren voorafgaand aan de beoordeling niet werkzaam zijn geweest of verbonden aan die accountantsorganisatie. Ook dient hij voorafgaande aan de beoordeling te verklaren dat tussen hem en de te beoordelen accountantsorganisatie geen belangenconflicten bestaan.   Voor wat betreft de overstap van werknemers van de AFM naar de sector heeft de AFM zelf voorzieningen getroffen om de onafhankelijkheid van toezichthouders en de geheimhouding van toezichtsvertrouwelijke informatie te borgen. De AFM heeft in de Gedragscode werken bij de AFM[2] onder meer een geheimhoudingsplicht opgenomen. Alle medewerkers tekenen deze gedragscode wanneer zij in dienst treden en vervolgens periodiek opnieuw om zich hiervan goed bewust te blijven. Met alle medewerkers, bestuurders en leden van de raad van toezicht is ook contractueel een geheimhoudingsverplichting overeengekomen. Hierin staat dat het verboden is om vertrouwelijke informatie (waaronder toezichtinformatie) te delen. Deze geheimhoudingsverplichting loopt door na het eindigen van het dienstverband.   Ook kent de AFM een generiek afkoelingsbeleid dat van toepassing is op al haar medewerkers, bestuurders en leden van de raad van toezicht in het geval zij bij een onder toezicht staande instelling gaan werken, zoals een accountantsorganisatie. Het afkoelingsbeleid kent een overgangstermijn. De lengte hiervan wordt bepaald door de specifieke omstandigheden en kan in sommige situaties oplopen tot zes maanden. Relevante omstandigheden zijn onder andere de aard van de werkzaamheden en het niveau van de oude en nieuwe functie.   5 Neemt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) contact op met haar Amerikaanse collega’s ten einde hen te ondersteunen en waar mogelijk te leren van deze casus? Zo nee, waarom niet?   Antwoord vraag 5 De AFM heeft regelmatig en goed contact met de Amerikaanse toezichthouder. In de contacten tussen AFM en PCAOB is aandacht geweest voor deze casus en de AFM beziet voortdurend of op basis van beschikbare informatie eventueel lering kan worden getrokken. Op verzoek van de Amerikaanse collega’s zou de AFM bereid zijn de Amerikaanse toezichthouder bij te staan; een dergelijk verzoek heeft zich echter niet voorgedaan.   6 Bent u bereid door de recente schandalen van de internationale tak van KPMG in Zuid-Afrika, Curacao en nu opnieuw in de VS te onderzoeken hoe de AFM als toezichthouder van KPMG met haar hoofdkantoor in Amstelveen - waarvoor KPMG vorig jaar met justitie voor acht miljoen euro schikte vanwege fraude bij de bouw — beter toezicht kan houden op de internationale activiteiten van KPMG?   Antwoord vraag 6 Ik ben verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving ter borging van de kwaliteit van de in Nederland uitgevoerde wettelijke controles van een financiële verantwoording van een onderneming of instelling. Het is aan de AFM om toezicht te houden op de naleving van die wet- en regelgeving.   7 Kunt u de bedragen in miljoenen euro’s geven van alle schikkingen die KPMG vanaf het jaar 2000 met justitie heeft getroffen? Zo nee, waarom niet?   Antwoord vraag 7 Voor de beantwoording van deze vraag is gekeken naar schikkingen boven de 50.000 euro. Met KPMG zijn vanaf 2000 twee hoge transacties[3] gesloten. In 2013 ging het om een bedrag van 7 miljoen euro en in 2017 ging het om een bedrag van 8 miljoen euro. Ik verwijs voor verdere informatie naar de persberichten die door het Openbaar Ministerie in deze zaken zijn uitgebracht.[4]   1) https://www.telegraaf.nl/financieel/1576822/waakhond-accountants-vs-in- diskrediet 2) https://www.accountant.nl/nieuws/20 18/1 /amerikaanse-oud- toezichthouders-verdacht-vanlekken-informatie-naar-kpmg-fd/ 3) https://www.sec.gov/news/press-release/20 18-6   [1] Deze eisen zijn opgenomen in artikel 49a, onderdelen b en c, Wta. Voor bestuursleden van de AFM gelden bovendien de onafhankelijkheidseisen in artikel 47 Wta. [2] https://www.afm.nl/~/profmedia/files/afm/interne-regelingen/afm- gedragscode.pdf [3] Conform de aanwijzing hoge en bijzondere transacties (2008A021). [4] https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@99695/dagvaarding/ https://www.om.nl/@32396/kpmg-treft-schikking/   [pic] [pic]
  Datum: 26 februari 2018    Nr: 2018D06802    Indiener: W.B. Hoekstra, minister van Financiën
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2018.01.29 10:56 kamerstukken-bot ‘’Waakhond accountants VS in diskrediet’’

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Financiën over «Waakhond accountants VS in diskrediet» (ingezonden 26 januari 2018).   Vraag 1 Kent u het bericht dat drie KPMG-partners in de Verenigde Staten (VS) zogenaamde «boodschappenlijsten» ontvingen van (voormalige) medewer- kers van de Amerikaanse toezichthouder Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) met informatie over naderende controles van de toezichthouder?1 2   Vraag 2 Verbaast het u dat in totaal zes verdachten twee jaar lang de mogelijkheden van de PCAOB om toezicht te houden op KPMG konden misleiden waarbij een van de verdachte zijn frauderende partner bij KPMG in een e-mail schreef: «alles wat je nodig hebt voor het hele jaar»?   Vraag 3 Deelt u de mening dat de fraude (mede) plaats heeft kunnen vinden doordat een van de verdachten die werkzaam was bij PCAOB overstapte naar KPMG en daarbij gevoelige informatie meenam en vervolgens contact onderhield met oud-collega’s die later ook naar KPMG gingen?3   Vraag 4 Hoeveel fraudegevallen zijn in Nederland sinds 2000 bij de zogenaamde «Big Four» te wijten aan werknemers die een overstap maakten van de toezicht- houder naar een accountantskantoor en andersom?   Vraag 5 Neemt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) contact op met haar Ameri- kaanse collega’s teneinde hen te ondersteunen en waar mogelijk te leren van deze casus? Zo nee, waarom niet?   1 https://www.telegraaf.nl/financieel/1576822/waakhond-accountants-vs-in-diskrediet 2 https://www.accountant.nl/nieuws/2018/1/amerikaanse-oud-toezichthouders-verdacht-van-   lekken-informatie-naar-kpmg-fd/   3 https://www.sec.gov/news/press-release/2018–6   Vraag 6 Bent u bereid door de recente schandalen van de internationale tak van KPMG in Zuid-Afrika, Curacao en nu opnieuw in de VS te onderzoeken hoe de AFM als toezichthouder van KPMG met haar hoofdkantoor in Amstelveen – waarvoor KPMG vorig jaar met justitie voor acht miljoen euro schikte vanwege fraude bij de bouw – beter toezicht kan houden op de internationale activiteiten van KPMG?   Vraag 7 Kunt u de bedragen in miljoenen euro’s geven van alle schikkingen die KPMG vanaf het jaar 2000 met justitie heeft getroffen? Zo nee, waarom niet?  
  Datum: 26 januari 2018    Nr: 2018Z01230    Indiener: Renske Leijten, Kamerlid SP
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2017.07.20 14:18 Balimmbalimm [Discussion] Pokémon Go Safari Zone - Expected Turnout and Crowd Security at the Event in Prague

In just over two weeks time Europe will get its first two Pokémon GO Safari Zone Events: Prague and Copenhagen1. Like many a trainer I was initially very excited by this news and quickly proceeded to plan and book a trip to one of the venues – Prague. Judging by the very sparse information trickling through via social media (namely from the malls in Amstelveen, The Netherlands2 as well as Oberhausen, Germany3), however, it seems like this might have been a premature move. As strongly implied by the public statements on the facebook wall of the Stadshart Amstelveen mall at least some of the venues will enforce limited participation. Almost certainly this is due to security concerns. Here I will try to estimate the expected turnout for the Prague Safari Zone, speculate on what those figures might mean in terms of security and conclude with some suggestions to avoid problematic developments in this regard. I will preface this by saying that I am neither an expert event planner nor am I a crowd security professional. Thus, if you find a wrong turn in my reasoning or believe that I am building on incorrect assumptions please do not hesitate to correct me.
 
To figure out how many people will attend the event we first have to get some idea of who the target audience is. For our intents and purposes let’s define it as active and involved players and assume that this is best captured by the number of daily active users4,5 – 5 000 000. We will then take this number and divide it by the total population of all countries in which Niantic has released Pokémon GO6,7, which gives us the fraction of the population that is playing Pokémon GO on a daily basis. This comes out to 0.001006493493 – basically 1 in 1 000. Now not all of those trainers will know that an event is taking place and a significant fraction of them will not attend for some reason or another. For both of these variables I assumed that distance to the venue is relevant (i.e. the closer you live to the mall the more likely you are to know that an event is taking place and the more likely you are to make the trip). Specifically I assumed that 90% of daily active players (DAPs) living in Prague know about the event and that two thirds of those will show up. Similarly 80% of DAPs living in Central Bohemian (the region around Prague), 70% of DAPs in the rest of the Czech Republic and 60% of DAPs from neighbouring countries will be aware of the Safari Zone and of those in the loop 33%, 10% and 2% respectively will attend8. I did not factor in players from any other country. Now of course all of these numbers are close to pure speculation as I don’t have anything else to go on9. The point here is just to establish a lower limit for what to expect. In the case I’ve just presented, this would come out to almost 2 800 DAPs from the Czech Republic, Poland, Slovakia, Austria and half of Germany10. Seems easily manageable, doesn’t it?
 
Well, hold your horses partner! We haven’t considered the “real” playerbase: Turns out the number of monthly active users is actually about 13 times as high as the number of daily active users11. If we have been in “close to pure speculation” mode before, now we have embraced it completely. I don’t know who this people are, I don’t know how they think and I certainly haven’t spoken to any about their plans to attend the Safari Zone. I therefore decided it was easiest to conceive of a monthly active player (MAP) as a discounted version of a DAP. Specifically, I assumed that in comparison to a DAP, a MAP will only be one third as likely to know about the event and one fifth as likely to attend. By including these players (with all other multipliers as they were) our new total for expected turnout is a little over 5,000 trainers12. This poses two questions: First, is this estimate realistic? And more importantly, is this a problem?
 
For question number 1 we should try to find events to use as benchmarks. The two obvious places to go from here are the events happening this weekend: Chicago and Chester. While I couldn’t find hard numbers for either one of them, they provide at least some indicators as to what to expect in terms of turnout for official Pokémon Go events. For the Pokémon Go Fest in Chicago tickets have been sold out in a matter of minutes13. This alone doesn’t tell us much as Niantic apparently won’t confirm the exact number of tickets sold, but according to The Chicago Tribune the event permit is for “12 001 or more people”14. Seeing as Grant Park can quite easily handle crowds much larger15,16 we should expect actual turnout to be significantly higher than that.
Assessing turnout for the Pokémon Go event at the Chester Heritage Festival is unfortunately not as straightforward. As far as I can tell the best place to start for this is the public event page on facebook17 where 1 600 people have indicated that they are planning to attend and a further 1 300 have declared themselves “interested”. From this we can’t conclude much, but given the fact that not everyone is using facebook and many people don’t even bother to RSVP it does show that European events will also attract several thousand trainers. It is worth pointing out that the Chester event doesn’t have a lot of hype surrounding it in terms of surprises or extraordinary in-game content. Basically people know what they will get: Lots of Pokéstops, a Pokémon Go PastPort and the chance to submit their own Pokéstop18. While this is cool (especially the personal Pokéstop) legendary raids and regional Pokémon as teased/confirmed for the Safari Zone events will obviously be a much bigger factor in motivating attendance.
Last but not least I want to draw your attention to an event outside the realm of Pokémon, namely the latest iteration of Prague’s Magic the Gathering Grand Prix (this used to happen every two years but has apparently been changed to a more frequent schedule in the last couple of years). In my opinion this works well as proxy since the core audience is very similar in many regards, a Magic Grand Prix serves a social function similar to that of an official Pokémon Go event and at Magic Grands Prix you get “content” you can’t get anywhere else. Now of course there are also some relevant differences: Magic isn’t as big a game as Pokémon Go is19, with competitive Magic players making up a relatively small subset of the total playerbase, and you can only play in a Grand Prix if you pay an entry fee. For this year’s Prague Grand Prix players had to cough up at least 65€ of registration fee20 (granted, there is some price money on the line, but suffice it to say that the expected return on investment for the average player doesn’t exactly make for a sound economic proposition) and still the main event attracted over 2 000 players21.
Putting all of this together I believe we can be quite confident that our lower bound estimate for turnout at the Prague Safari Zone event isn’t gonna be off by much. Now by fiddling with the figures used for calculating this lower bound we can also establish a more or less arbitrary upper bound. Here I will just assume that our lower bound estimate won’t deviate from the actual number of people showing up by more than 5 orders of magnitude and define the ballpark for expected turnout to be 5 000 – 25 000 trainers.
 
Let us now turn to our second question and try to figure out whether or not this expected turnout could be problematic. Obviously, crowds need space to move. If for some reason or another the needed space isn’t available dangerous crowd pressure will set in quickly: „In an Australian Building Technology Centre study, three persons in a combined leaning and pushing posture developed a force of 1 370 N (306 lbs. [=138.799kg]). This study showed that five persons were capable of developing a force of 3 430 N (766 lbs. [=347.452kg]).“22 Given these parameters „[t]he safety limits for events are typically assessed at 2 people per square metre”23. Now, how big is the Unibail-Rodamco mall in Prague you ask? The Centrum Černý Most boasts a whopping 82 000 square meters of area24 – crisis averted.
That is, of course, unless there are certain spots in all this space attracting lots of people at the same time. Like, say regionals or – better yet – legendary raids. As many people have already speculated this could lead to mobs of overly enthusiastic players running from one Heracross spawn point to the next or a big crowd suddenly converging on a legendary raid. If these points of interest were to be set in a somewhat tight spot AND were few and far between a couple of thousand players would be more than enough to cause a security disaster. It is for this reason that I propose two “easy” fixes that should make the situation safe for everyone attending:
 
1) Set event spawn rates incredibly high. I am talking Pidgey levels of abundance for regional spawns. Every trainer at the mall needs to realize immediately that it will be trivially easy to get as many of each and every regional Pokémon he or she cares for. This ensures that herds of people won’t stomp over everything in their path on the way from the Farfetch’d to the Corsola.
2) For similar reasons have raids (especially if they are for legendaries) outside the mall or make it so that players can interact with all of the event-arenas from basically any point within the mall. Especially if legendary raids are going to be a thing, this seems crucial.
 
For other malls that might not be so endowed with space:
3) Extend the area affected by the event so as to cover the entire city hosting the event. This could also be implemented as last minute fix, only in case the situation at a mall becomes critical. This would ensure that nobody has to go home empty handed as well as keep Unibail-Rodamco content: Their worst case scenario is a packed venue with no chance of angry-mob-at-front-dooritis.
4) If necessary from an event planning and/or safety perspective, create some barriers to entry. Start preregistration or even a sale of tickets so people can actually decide whether or not attending these events makes any sense. This will of course cause a backlash at this point, but the more you delay the worse it will get. At least if you communicate clearly now lots of people will be spared the fate of standing in front of (virtually) barred gates.
 
Of course attending trainers can help as well. If a legendary raid pops up, try to resist the urge to storm straight at it. First, try to figure out if crowd security might be an issue. If the answer is yes, don't do the raid within the first 10-15 minutes and wait to see how the situation develops from a save distance. If there aren't any obvious problems within the first 15 minutes proceed to the raid and claim your price together with all the other people that said "Not today!".
As Karl Pilkington famously said: Do your bit!
 
TLDR: Attendance will likely be in the ballpark of 5 000 – 25 000 trainers. This should not be a security issue (venue is over 80 000m²). Use your brain when approaching points of interest (i.e. don’t straight run at the legendary raid). You might get different results for other venues.
 
 
1-26 Since my post keeps getting removed apparently due to some of the sources I used for this piece, please refer to this post on /pokemongo for your serving of sauce: https://www.reddit.com/pokemongo/comments/6oeygg/pok%C3%A9mon_go_safari_zone_expected_turnout_and_crowd/
12 Calculations in detail: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18WdrbJxiaDLBWanEP4anwYr6dqqmbf42DX2VfpTuiQ0/edit?usp=sharing
 
PS1: Since I wrote this, new information has come to light. Apparently both the Mall of Scandinavia25 as well as Centrum Černý Most26 will require trainers to register for the Safari Zone. Unfortunately it seems like the Prague event will only admit 3000 players - which will almost certainly leave a lot of players disappointed.
submitted by Balimmbalimm to TheSilphRoad [link] [comments]


2017.07.20 10:33 Balimmbalimm Pokémon Go Safari Zone - Expected Turnout and Crowd Security at the Event in Prague

In just over two weeks time Europe will get its first two Pokémon GO Safari Zone Events: Prague and Copenhagen1. Like many a trainer I was initially very excited by this news and quickly proceeded to plan and book a trip to one of the venues – Prague. Judging by the very sparse information trickling through via social media (namely from the malls in Amstelveen, The Netherlands2 as well as Oberhausen, Germany3), however, it seems like this might have been a premature move. As strongly implied by the public statements on the facebook wall of the Stadshart Amstelveen mall at least some of the venues will enforce limited participation. Almost certainly this is due to security concerns. Here I will try to estimate the expected turnout for the Prague Safari Zone, speculate on what those figures might mean in terms of security and conclude with some suggestions to avoid problematic developments in this regard. I will preface this by saying that I am neither an expert event planner nor am I a crowd security professional. Thus, if you find a wrong turn in my reasoning or believe that I am building on incorrect assumptions please do not hesitate to correct me.
 
To figure out how many people will attend the event we first have to get some idea of who the target audience is. For our intents and purposes let’s define it as active and involved players and assume that this is best captured by the number of daily active users4,5 – 5 000 000. We will then take this number and divide it by the total population of all countries in which Niantic has released Pokémon GO6,7, which gives us the fraction of the population that is playing Pokémon GO on a daily basis. This comes out to 0.001006493493 – basically 1 in 1 000. Now not all of those trainers will know that an event is taking place and a significant fraction of them will not attend for some reason or another. For both of these variables I assumed that distance to the venue is relevant (i.e. the closer you live to the mall the more likely you are to know that an event is taking place and the more likely you are to make the trip). Specifically I assumed that 90% of daily active players (DAPs) living in Prague know about the event and that two thirds of those will show up. Similarly 80% of DAPs living in Central Bohemian (the region around Prague), 70% of DAPs in the rest of the Czech Republic and 60% of DAPs from neighbouring countries will be aware of the Safari Zone and of those in the loop 33%, 10% and 2% respectively will attend8. I did not factor in players from any other country. Now of course all of these numbers are close to pure speculation as I don’t have anything else to go on9. The point here is just to establish a lower limit for what to expect. In the case I’ve just presented, this would come out to almost 2 800 DAPs from the Czech Republic, Poland, Slovakia, Austria and half of Germany10. Seems easily manageable, doesn’t it?
 
Well, hold your horses partner! We haven’t considered the “real” playerbase: Turns out the number of monthly active users is actually about 13 times as high as the number of daily active users11. If we have been in “close to pure speculation” mode before, now we have embraced it completely. I don’t know who this people are, I don’t know how they think and I certainly haven’t spoken to any about their plans to attend the Safari Zone. I therefore decided it was easiest to conceive of a monthly active player (MAP) as a discounted version of a DAP. Specifically, I assumed that in comparison to a DAP, a MAP will only be one third as likely to know about the event and one fifth as likely to attend. By including these players (with all other multipliers as they were) our new total for expected turnout is a little over 5,000 trainers12. This poses two questions: First, is this estimate realistic? And more importantly, is this a problem?
 
For question number 1 we should try to find events to use as benchmarks. The two obvious places to go from here are the events happening this weekend: Chicago and Chester. While I couldn’t find hard numbers for either one of them, they provide at least some indicators as to what to expect in terms of turnout for official Pokémon Go events. For the Pokémon Go Fest in Chicago tickets have been sold out in a matter of minutes13. This alone doesn’t tell us much as Niantic apparently won’t confirm the exact number of tickets sold, but according to The Chicago Tribune the event permit is for “12 001 or more people”14. Seeing as Grant Park can quite easily handle crowds much larger15,16 we should expect actual turnout to be significantly higher than that.
Assessing turnout for the Pokémon Go event at the Chester Heritage Festival is unfortunately not as straightforward. As far as I can tell the best place to start for this is the public event page on facebook17 where 1 600 people have indicated that they are planning to attend and a further 1 300 have declared themselves “interested”. From this we can’t conclude much, but given the fact that not everyone is using facebook and many people don’t even bother to RSVP it does show that European events will also attract several thousand trainers. It is worth pointing out that the Chester event doesn’t have a lot of hype surrounding it in terms of surprises or extraordinary in-game content. Basically people know what they will get: Lots of Pokéstops, a Pokémon Go PastPort and the chance to submit their own Pokéstop18. While this is cool (especially the personal Pokéstop) legendary raids and regional Pokémon as teased/confirmed for the Safari Zone events will obviously be a much bigger factor in motivating attendance.
Last but not least I want to draw your attention to an event outside the realm of Pokémon, namely the latest iteration of Prague’s Magic the Gathering Grand Prix (this used to happen every two years but has apparently been changed to a more frequent schedule in the last couple of years). In my opinion this works well as proxy since the core audience is very similar in many regards, a Magic Grand Prix serves a social function similar to that of an official Pokémon Go event and at Magic Grands Prix you get “content” you can’t get anywhere else. Now of course there are also some relevant differences: Magic isn’t as big a game as Pokémon Go is19, with competitive Magic players making up a relatively small subset of the total playerbase, and you can only play in a Grand Prix if you pay an entry fee. For this year’s Prague Grand Prix players had to cough up at least 65€ of registration fee20 (granted, there is some price money on the line, but suffice it to say that the expected return on investment for the average player doesn’t exactly make for a sound economic proposition) and still the main event attracted over 2 000 players21.
Putting all of this together I believe we can be quite confident that our lower bound estimate for turnout at the Prague Safari Zone event isn’t gonna be off by much. Now by fiddling with the figures used for calculating this lower bound we can also establish a more or less arbitrary upper bound. Here I will just assume that our lower bound estimate won’t deviate from the actual number of people showing up by more than 5 orders of magnitude and define the ballpark for expected turnout to be 5 000 – 25 000 trainers.
 
Let us now turn to our second question and try to figure out whether or not this expected turnout could be problematic. Obviously, crowds need space to move. If for some reason or another the needed space isn’t available dangerous crowd pressure will set in quickly: „In an Australian Building Technology Centre study, three persons in a combined leaning and pushing posture developed a force of 1 370 N (306 lbs. [=138.799kg]). This study showed that five persons were capable of developing a force of 3 430 N (766 lbs. [=347.452kg]).“22 Given these parameters „[t]he safety limits for events are typically assessed at 2 people per square metre”23. Now, how big is the Unibail-Rodamco mall in Prague you ask? The Centrum Černý Most boasts a whopping 82 000 square meters of area24 – crisis averted.
That is, of course, unless there are certain spots in all this space attracting lots of people at the same time. Like, say regionals or – better yet – legendary raids. As many people have already speculated this could lead to mobs of overly enthusiastic players running from one Heracross spawn point to the next or a big crowd suddenly converging on a legendary raid. If these points of interest were to be set in a somewhat tight spot AND were few and far between a couple of thousand players would be more than enough to cause a security disaster. It is for this reason that I propose two “easy” fixes that should make the situation safe for everyone attending:
 
1) Set event spawn rates incredibly high. I am talking Pidgey levels of abundance for regional spawns. Every trainer at the mall needs to realize immediately that it will be trivially easy to get as many of each and every regional Pokémon he or she cares for. This ensures that herds of people won’t stomp over everything in their path on the way from the Farfetch’d to the Corsola.
2) For similar reasons have raids (especially if they are for legendaries) outside the mall or make it so that players can interact with all of the event-arenas from basically any point within the mall. Especially if legendary raids are going to be a thing, this seems crucial.
 
For other malls that might not be so endowed with space:
3) Extend the area affected by the event so as to cover the entire city hosting the event. This could also be implemented as last minute fix, only in case the situation at a mall becomes critical. This would ensure that nobody has to go home empty handed as well as keep Unibail-Rodamco content: Their worst case scenario is a packed venue with no chance of angry-mob-at-front-dooritis.
4) If necessary from an event planning and/or safety perspective, create some barriers to entry. Start preregistration or even a sale of tickets so people can actually decide whether or not attending these events makes any sense. This will of course cause a backlash at this point, but the more you delay the worse it will get. At least if you communicate clearly now lots of people will be spared the fate of standing in front of (virtually) barred gates.
 
Of course attending trainers can help as well. If a legendary raid pops up, try to resist the urge to storm straight at it. First, try to figure out if crowd security might be an issue. If the answer is yes, don't do the raid within the first 10-15 minutes and wait to see how the situation develops from a save distance. If there aren't any obvious problems within the first 15 minutes proceed to the raid and claim your price together with all the other people that said "Not today!".
As Karl Pilkington famously said: Do your bit!
 
TLDR: Attendance will likely be in the ballpark of 5 000 – 25 000 trainers. This should not be a security issue (venue is over 80 000m²). Use your brain when approaching points of interest (i.e. don’t straight run at the legendary raid). You might get different results for other venues.
 
 
1 http://pokemongo.nianticlabs.com/events/safarizone/unibail-rodamco/
2 https://www.facebook.com/StadshartAmstelveen/ & https://i.redd.it/nvon7pjy7kaz.png
3 https://www.reddit.com/TheSilphRoad/comments/6nhygo/safari_zone_event_in_germany_may_be_cancelled/
4 http://expandedramblings.com/index.php/pokemon-go-statistics/
5 http://www.comscore.com/layout/set/popup/Request/Presentations/2017/2017-US-Cross-Platform-Future-in-Focus?logo=0&c=12?utm_campaign=CONFIRMED%20OPT-IN%20AUTO%20RESPONDER%20CONTENT&utm_medium=email&utm_source=comscore_elq_Optin%20Confirmation%20CONTENT%20EMAIL%20ENGUS_AR
6 To get a list of those countries I had to combine two incomplete lists I found online (https://www.cnet.com/how-to/pokemon-go-where-its-available-now-and-coming-soon/ & https://www.ispokemongoavailableyet.com/). I am therefore not 100% confident that my list is 100% accurate.
7 Population figures taken from http://worldpopulationreview.com/countries/
8 Population figures taken from https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Bohemian_Region and https://en.wikipedia.org/wiki/Prague
9 For what it’s worth I do have at least some anecdotal evidence regarding the number of people going from neighbouring countries.
10 I only consider half of the population of Germany as relevant as I assume that Amsterdam is closer / more interesting for the other half.
11 https://www.nianticlabs.com/blog/thankyou040717/
12 Calculations in detail: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18WdrbJxiaDLBWanEP4anwYr6dqqmbf42DX2VfpTuiQ0/edit?usp=sharing
13 https://moneyish.com/ish/the-pokemon-go-festival-sold-out-in-less-than-30-minutes/
14 http://www.gamesindustry.biz/articles/2017-06-20-pok-mon-go-fest-tickets-sell-out-in-minutes-scalpers-rejoice
15 https://www.reddit.com/TheSilphRoad/comments/6i80zj/pokemon_go_fest_tickets_are_now_sold_out_heres/
16 http://www.huffingtonpost.com/2012/11/05/election-night-2008-grant_n_2077514.html
17 https://www.facebook.com/events/481820902154338
18 https://pokemongohub.net/post/breaking-news/details-pokemon-go-chester-heritage-festival-event/
19 https://www.echomtg.com/blog/post/45/the-number-of-magic-players-worldwide-by-yea
20 http://magic.wizards.com/en/events/premierplay/grandprix/fact-sheet-gppra17
21 http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gppra17/gp-prague-2017-day-one-summary-2017-01-28
22 http://eiai.ie/home/crowd-risk-analysis-and-crowd-safety/
23 http://www.gkstill.com/Support/crowd-density/CrowdDensity-1.html
24 http://www.byty-trebesin.cz/location-detail/142-86/centrum-cerny-most-prague/
25 https://www.reddit.com/pokemongo/comments/6ofkth/mall_of_scandinavia_4k_tickets_announcement/
26 https://www.reddit.com/TheSilphRoad/comments/6of9d8/safari_zone_in_cerny_most_prague_planning_fo
 
EDIT1: Since I wrote / posted this, new information has come to light. Apparently both the Mall of Scandinavia25 as well as Centrum Černý Most26 will require trainers to register for the Safari Zone. Unfortunately it seems like the Prague event will only admit 3000 players - which will almost certainly leave a lot of players disappointed.
submitted by Balimmbalimm to pokemongo [link] [comments]